Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Procedura "Niebieskiej Karty"

Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

     - jednostek pomocy społecznej
     - komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
     - policji
     - oświaty
     - ochrony zdrowia

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie

Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą !!!

Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

Formularz „Niebieska Karta – A” : wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli w.w. podmiotów

Formularz „Niebieska Karta – B” : jest przekazywany ofiarom przemocy w rodzinie; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia)

Formularz „Niebieska Karta – C” : wypełnia się go jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie

Formularz „Niebieska Karta – D”: wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

POJĘCIE PRZEMOCY W RODZINIE

Kiedy mówimy o przemocy w rodzinie?

Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia  i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?

Przez członków rodziny  należy rozumieć wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę przysposobioną i jej małżonka, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu i gospodarstwie domowym.

Formy przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna – to m.in. popychanie, kopanie, bicie, policzkowanie, duszenie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy
 • przemoc psychiczna – to m.in. wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, zawstydzanie, wyśmiewanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia
 • przemoc seksualna – to m.in. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych
 • przemoc ekonomiczna – to m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia zarobkowej pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny

  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNMY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

  Czym jest Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

  Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

  Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

  Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

  W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi oraz prokuratury. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC NA TERENIE GMINY CZARNKÓW

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny

  ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków

  tel. 067/ 253 02 91, 067/ 255 05 80

  e-mail: gops.czarnkow@op.pl

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

  ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków

  tel. 067/ 253 02 91, 067/ 255 05 80

  e-mail: gops.czarnkow@op.pl

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

  ul Mickiewicza 50, 64 - 980 Trzcianka

  tel. 067/ 253 01 60

  e-mail: pcpr@trzcianka.pl

  Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

  ul. Kościuszki 89, 64 - 700 Czarnków

  tel: 067/ 352 82 11

  e-mail: dyzurny.czarnkow@po.policja.gov.pl

  Sąd Rejonowy w Trzciance

  ul. Staszica 1, 64 -980 Trzcianka

  Tel.: 067/ 216 20 02

  Prokuratura Rejonowa w Trzciance

  ul. Grunwaldzka 8, 64 - 980 Trzcianka

  Tel. 067/ 216 89 20

  e-mail: administracja@trzcianka.sr.gov.pl

  Gminna Komisja ds. Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie

  Ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków

  Tel.067/ 255 22 27 – sekretariat Urzędu Gminy

  Gminny Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i Współuzależnionych
  oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie
  os. Parkowe 10
  Tel: 067/ 255 56 08

  INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC NA TERENIE POLSKI

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile

  ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła

  tel./67/ 349-09-69, 349-09-70

  sowpila@o2.pl

  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

  Infolinia: 800 12 00 02

  Policyjny telefon zaufania – „Zatrzymaj przemoc”

  Infolinia: 800 12 01 48

  Policyjny telefon alarmowy:
  112 lub 997

  Infolinia AA:

  801 033 242

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PAPRA)

  Tel. 022/ 250 63 25

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rybaki 3, 64-700 Czarnków, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

-Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

-Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

-Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,

Ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

-Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

-Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

-Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,

-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora- Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści  danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza obowiązujące przepisy.