Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny – świadczenie pieniężne mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, uzależniony od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę:

-kryterium dochodowe – 674,00zł;
-kryterium dochodowe dla rodziny, gdzie członkiem jest niepełnosprawne dziecko – 764,00zł

Wysokość zasiłku rodzinnego – od m-ca listopada 2016r.:

-na dziecko do ukończenia 5 roku życia: 95,00 zł;  
-na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia: 124,00 zł;  
-na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia: 135,00 zł;  

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany w wysokości 1 000,00 zł na nowonarodzone dziecko

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacany w wysokości 400,00 zł na dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wypłacany w wysokości 193,00 zł na dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacany w wysokości;

-na dziecko do 5 roku życia - 90,00 zł;
-na dziecko powyżej 5 roku życia –110,00 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu rozpoczęcia roku szkolonego wypłacany w wysokości 100,00 zł na uczące się dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkiwania ucznia w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) - wypłacany w wysokości 113,00 zł na uczące się dziecko, które zamieszkuje w internacie.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu ucznia do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacany
w wysokości 69,00 zł na uczące się dziecko, które dojeżdża do szkoły.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - wypłacany w wysokości 100,00 zł na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.

„Złotówka za złotówkę” przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych nie oznacza utraty tych świadczeń. Przekroczenie progu dochodowego o złotówkę, 20 zł, 30 zł, oznacza pomniejszanie wysokości zasiłku rodzinnego. Minimalne świadczenie wypłacane według nowych zasad wynosi 20 zł. Dla przykładu - jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków  w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, że tej rodzinie zasiłek rodzinny z dodatkami przysługuje w kwocie 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, rodzina już by nie otrzymała tego świadczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany niezależnie od dochodu w wysokości 153,00 zł (do października 2018r.) oraz 184,42zł (od października 2018r.) osobom, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub umiarkowany (jeżeli niepełnosprawność ta powstała przed 21 rokiem życia).

Świadczenie pielęgnacyjne – przyznawane niezależnie od dochodu osobom, które rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia
w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem w wysokości 1 474,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Zasiłek dla opiekuna – świadczenie przyznawane dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł (do października 2018r.) oraz 620,00 zł (od października 2018r.) miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017, poz. 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest uzależnione od kryterium dochodowego, przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki
w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 664,00 zł. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł (do października 2018r.) oraz 620,00 zł (od października 2018r.) miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków (5 i więcej) ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek - jednoraowa zapomoga z tytułu udzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:06

Wniosek - świadczenie rodzicielskie

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:04

Wniosek - specjalny zasiłek opiekuńczy

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:04

Wniosek - świadczenie pielęgnacyjne

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:03

Wniosek - zasiłek pielęgnacyjny

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:03

Zasiłek rodzinny - załącznik - więcej dzieci

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:02

Zasiłek rodzinny - załącznik - dochody nieopodatkowane

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:01

Wniosek - zasiłek rodzinny

Utworzono dnia 01.07.2019, 13:00

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rybaki 3, 64-700 Czarnków, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

-Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

-Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

-Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,

Ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

-Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

-Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

-Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,

-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora- Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści  danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza obowiązujące przepisy.